Algemene Leveringsvoorwaarden Stichting Inn De Natuur.

 

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor opdrachtgevers en klanten bij iedere aanbieding, offerte, overeenkomst van en werkzaamheden geleverd door Stichting Inn De Natuur, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2. Definities

1. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer, namens zichzelf of namens de klant een overeenkomst afsluit om op basis van deze voorwaarden werkzaamheden uit te voeren.
3. Klant: de particulier c.q de klant ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden diensten  worden verricht.
4. Werknemer: degene die namens Stichting Inn de Natuur ten behoeve van de klant werkzaamheden verricht.
5. Diensten: ondersteunende en activerende begeleiding, éénmalig, incidenteel dan wel structureel.
6 Intake gesprek: gesprek voorafgaande aan of bij aanvang van de overeenkomst, waarin de wensen van de klant c.q. opdrachtgever worden opgenomen en op basis waarvan de selectie door de opdrachtnemer van de werknemer plaats vindt, die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

 

Artikel 3. Offerte

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is vermeld en hebben een geldigheidsduur van één maand na dagtekening of publicatie.

 

Artikel 4. Opdrachtbevestiging

1. Nadat door de opdrachtgever de inhoud van de overeenkomst is geretourneerd door toezending van de getekende opdracht, mag de opdrachtnemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever en klant zich met opdracht uit de offerte volledig akkoord hebben verklaard. De voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging  zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst, of doordat is toegestemd of toegestaan is dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
2. Bij éénmalige of incidentele werkzaamheden wordt de klant c.q. opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging te zijn akkoord gegaan, doordat deze heeft ondertekend of doordat mondeling is toegestemd of heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen. Wanneer de klant de werkzaamheden annuleert na tekening of mondelinge akkoordverklaring maar voordat de werkzaamheden zijn aangevangen worden de kosten van één dagdeel aan de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging zijn overeengekomen, zijn voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk zijn overeengekomen of voor wat de klant aangaat wanneer de klant de gewijzigde facturen voldoet en zodoende instemt met de wijzigingen c.q aanvullingen.

 

Artikel 6. Duur van de overeenkomst en beëindiging

1. De overeenkomst is aangegaan voor een onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volledige kalendermaand.  De opzegging  mag op de door de opdrachtgever te verkiezen methode aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden,  met dien verstande dat de opdrachtgever zich ervan overtuigd dat de opdrachtnemer  hiervan kennis heeft genomen.                                                               

2. De klant neemt minimaal 2 volledige, dan wel 3 gedeeltelijke dagdelen af in een periode van een maand.  Bij het niet nakomen hiervan kan Stichting Inn de Natuur besluiten de plaats aan iemand anders te gunnen en de overeenkomst ontbinden.  Opgaven van deelname dienen 1 week voor het dagdeel van deelname aan Stichting Inn de Natuur kenbaar gemaakt te worden.

3. Beide partijen zijn bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, op het moment dat de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.
4. Indien de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst ontevreden is over de uitvoering van de werkzaamheden zal de klant de Opdrachtnemer schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en), alvorens de klant op basis hiervan tot opzegging kan overgaan.
5. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
- een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
- een redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtnemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
6. Indien door de Opdrachtnemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op een behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de klant vrij tot opzegging over te gaan

 

Artikel 7. Inschakeling werknemer

1. Opdrachtnemer bepaalt wie de werkzaamheden voor de klant uitvoert.

2. In geval van verhindering door arbeidsongeschiktheid, vakantie of een andere persoonlijke verhinderinggrond van de werknemer die de werkzaamheden uitvoert, streeft Stichting Inn De Natuur  naar vervanging. Indien geen vervanging kan worden aangeboden, zullen de kosten voor de uitgevallen dagdelen niet aan de klant in rekening worden gebracht.
3. Het is de klant niet toegestaan tijdens of aansluitend aan de overeenkomst resp. binnen een periode van een jaar na afloop van de overeenkomst rechtstreeks een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst c.q. opdracht tot het verrichten van enkele diensten zoals hier bedoeld, aan te gaan met de werknemer c.q ex-werknemer van Stichting Inn de Natuur dat de werkzaamheden ten behoeve van de klant uitvoert. Dit op straffe van een boete van € 5000,= per dag.
4. De klant kan indien nodig ten aanzien van afgesproken dagdelen met stichting Inn de Natuur aanvullende dagdelen afspreken, op voorwaarde dat het voor Stichting Inn de Natuur mogelijk is hieraan te kunnen voldoen.
5. Indien de vastgestelde dagdelen valt op één  feestdag dan zullen de werkzaamheden komen te vervallen. In onderling overleg en voor zover de planning het toelaat kunnen de werkzaamheden binnen een bandbreedte van drie dagen eerder of later alsnog uitgevoerd worden.
6. Vakanties dient de klant minimaal vier weken van te voren te melden bij Opdrachtnemer, zodat Opdrachtnemer de plaats tijdelijk nog door een andere klant kan laten innemen.
7. De Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien er bijzondere omstandigheden zijn van dusdanige aard die zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de Opdrachtnemer. Onder bijzondere omstandigheden worden bijvoorbeeld verstaan weersomstandigheden, overmacht door ziekte en/of uitval van personeel.

 

Artikel 8. Uitvoering van de werkzaamheden

1. De Opdrachtnemer houdt een registratie bij van opvallende zaken van de klant en neemt contact op met de opdrachtgever indien hiertoe aanleiding is.
2. De Opdrachtnemer houdt toezicht op de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden.

 

Artikel 9. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden

Klachten kunnen worden ingediend volgens de procedure van artikel 6, lid 4 en 5.

 

Artikel 10. Prijzen

De prijzen worden gepubliceerd op de website www.inndenatuur.nl en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.

 

Artikel 11. Facturering

1. De klant ontvangt vooraf de factuur voor de te verrichten werkzaamheden.
 

Artikel 12. Betaling

1. De betaling geschiedt vooraf na ontvangst van de factuur en voor de te verrichten werkzaamheden.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

De Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de klant, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de werknemer of Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, veroorzaakt door onzorgvuldigheid of nalatigheid, met dien verstande, dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt schade waartegen Opdrachtnemer verzekerd is. 

 

Artikel 14. Overmacht

Niet of niet-tijdige nakoming door opdrachtnemer van op haar rustende contractuele verplichtingen is niet aan haar toe te rekenen indien dit het gevolg is van – ondermeer - brand, werkstaking, ziekte van werknemers, transportbelemmeringen of een andere omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, zij het dat opdrachtnemer gehouden is al datgene te verrichten wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden ter nakoming van haar verplichtingen.

 

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem.

Aldus opgemaakt te Malden op 20 september 2013.

Stichting Inn de Natuur.